T-30h Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30h wskazuje postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.